1. INTRODUCCIÓ
El present avís legal conté les normes d'ús del portal www.roca-aixala.com que Roca-Aixalà & López Corredoria D’Assegurances SL com a titular del mateix, posa a la disposició dels usuaris d'Internet, exclusivament amb la finalitat de proporcionar informació sobre els productes i serveis oferts. L'accés i/o utilització del portal li atribueix la condició d'usuari del mateix i suposa la plena acceptació d'aquestes condicions generals, que seran aplicable sense perjudici de les condicions particulars o especials que, si escau, s'estableixin. Si no accepta aquestes condicions d'ús, ha d'abstenir-se d'accedir i/o utilitzar el portal.

 

2. IDENTITAT DEL TITULAR DEL LLOC WEB
En compliment del deure informació establert en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s'informa de les dades identificatives de l'empresa Roca-Aixalà & López Corredoria D’Assegurances SL:

 • Denominació: Roca-Aixalà & López Corredoria D’Assegurances SL
 • Domicili social: c/ La Font, 8 25430 JUNEDA - Lleida.
 • CIF: B25845827
 • Telèfon: 973.150.504
 • Fax: 973.150.614
 • E-mail: info@roca-aixala.com

 

3. USUARIS
Encara que l'accés i/o utilització del portal no exigeix el registre dels usuaris, és possible que la utilització d'alguns serveis es condicioni al previ emplenament d'un formulari de registre i a l'ocupació d'una clau d'accés composta d'un codi d'usuari (login) i una contrasenya (password), que rebrà després d'haver completat el procés de registre.
Per això en relació amb el procés de registre i a les dades que se li sol•liciten, l'usuari està obligat a facilitar i mantenir la informació de forma veraç, exacta, actualitzada i completa sobre la seva identitat, havent de comunicar qualsevol modificació a Roca-Aixalà & López Corredoria D’Assegurances SL.

A més l'usuari es compromet a fer un ús diligent del codi d'usuari (*ogin i password), a no posar-los a la disposició de tercers i a comunicar a info@roca-aixala.com la seva pèrdua o robatori i el possible accés per un tercer a les mateixes, sent l'usuari l'únic responsable fins a la citada notificació.

 

4. PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL
Aquesta Web és propietat de Roca-Aixalà & López Corredoria D’Assegurances SL.
L'usuari reconeix que Roca-Aixalà & López Corredoria D’Assegurances SL és titular exclusiu o té la corresponent llicència dels continguts d'aquesta pàgina Web, això és, i a títol merament enunciatiu, sobre els textos, articles doctrinals, comentaris, missatges, fotografies, dissenys, logos, codi font, gràfics, imatges, dibuixos, àudio, vídeo, programes informàtics, productes multimèdia, el “look-and-feel”, les marques, els noms comercials i els signes distintius que apareixen en la mateixa.

L'accés per l'usuari a aquesta pàgina Web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, cessió total o parcial o llicència de dites dretes de propietat intel•lectual i industrial, ni confereix cap dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, etc, sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels respectius titulars d’aquests drets.

S'autoritza a l'usuari a accedir, visualitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar els continguts i/o els elements inserits en la Web exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu, això és sense finalitats comercials, sempre que es mantingui la indicació sobre l'origen i l'autoria dels mateixos i el símbol del copyright i/o notes de propietat industrial dels seus titulars, això és © Roca-Aixalà & López Corredoria D’Assegurances SL, 2010 Tots els drets reservats.

L'usuari es compromet a no suprimir o alterar els esments com a copyright, © i TM que apareixen a la pàgina Web, en qualsevol dels materials en ella continguts, en qualsevol dels seus serveis o informació obtinguts a través dels mateixos, amb la finalitat d'assegurar la protecció d’aquests drets.

L'enviament per part de l'usuari d'informacions, comentaris, fotografies o propostes (d'ara endavant, continguts) al portal o a Francesc Roca i Aixalà Corredor d’*Assegurances a través del correu electrònic, fax, correu postal, formularis o de qualsevol un altre mitjà, implica per aquest simple fet i sense necessitat de posteriors requisits, l'atorgament a Francesc Roca i Aixalà Corredor d’*Assegurances d'una llicència gratuïta, amb caràcter no exclusiu, mundial i per tot el temps que permeti la legislació vigent per utilitzar-los per a qualsevol finalitat, incloent, amb caràcter enumerativo i no limitatiu, la reproducció, la comunicació pública, la posada a disposició, la distribució, la transformació, la traducció, la divulgació, el rebuig o eliminació de la informació, l'edició, la incorporació a bases de dades, l'explotació comercial, en qualsevol format, mitjà o tecnologia actualment coneguda o que puguin conèixer-se en el futur, en tot o en part, de tals continguts, llicència que permetrà l'autorització per incorporar-los i comercialitzar-los en suports com a paper, CD-ROM, DVD, Internet, la Web i les xarxes socials. Igualment, l'usuari atorga el dret a cedir i/o sublicenciar aquests continguts a tercers.

L'usuari es fa responsable que els continguts remesos no infringeixin drets de tercers ni vulnerin qualssevol normativa vigent, ni es tracti d'informació confidencial o secreta. L'usuari a més assumeix l'obligació de mantenir a Roca-Aixalà & López Corredoria D’Assegurances SL i/o als seus representants, socis, gerents, apoderats, treballadors, etc. indemnes i lliures de tota responsabilitat que pogués derivar de l'exercici d'accions, judicials o no, que tinguessin la seva causa en la trasgresión dels drets de tercers o de la legislació vigent.

 

5. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Per utilitzar o tenir accés a algun dels continguts i/o serveis del portal, Roca-Aixalà & López Corredoria D’Assegurances SL podrà sol•licitar l'emplenament de formularis que impliquen el tractament de dades de caràcter personal.

En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el seu Reglament de Desenvolupament aprovat mitjançant Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre i en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Roca-Aixalà & López Corredoria D’Assegurances SL li informa que les dades personals que ens comuniqui en aquest acte, inclosa la seva adreça electrònica i aquelles dades sobre els quals Roca-Aixalà & López Corredoria D’Assegurances SL tingui accés com a conseqüència de la navegació o dels quals es poguessin derivar de la relació establerta amb l'usuari, fins i tot després de la seva finalització, seran tractades en el corresponent fitxer de Roca-Aixalà & López Corredoria D’Assegurances SL que es troba degudament inscrit al Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades amb les finalitats que consten a la citada declaració.

L'Usuari declara que tota la informació que subministra és veraç, exacta i completa i es compromet a mantenir-la actualitzada i a comunicar tots els canvis de forma immediata. En aquells supòsits en què l'usuari facilités dades personals d'altres persones físiques, aquest assumeix l'obligació d'observar, respecte a les citades dades, les exigències derivades de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre (LOPD), específicament, dels deures de qualitat, informació i de sol•licitud del consentiment a les persones titulars de les dades personals que li concerneixen per al seu tractament.
Mitjançant l'emplenament del formulari de registre i la seva acceptació mitjançant el cliqueo del botó, així com la remissió de qualsevol informació a través de qualsevol tipus de formularis electrònics o per correu electrònic, fax, sms, etc. l'usuari manifesta expressa i inequívocament el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrats, siguin incorporats al fitxer corresponent i tractats amb les seves finalitats.

L'ús de la present Web està limitada a majors d'edat, per la qual cosa perquè puguin ser objecte de tractament les dades personals de menors d'edat, serà requisit imprescindible que obtinguin prèviament el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, els qui seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec.

Malgrat que Roca-Aixalà & López Corredoria D’Assegurances SL ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

Els usuaris que hagin facilitat les seves dades podran dirigir-se a Roca-Aixalà & López Corredoria D’Assegurances SL, com a responsable del fitxer per exercitar els drets d'accés, rectificació o cancel•lació de dades i oposició de l'ús i cessió de les dades, així com el dret de revocar el consentiment prestat, drets que podran ser exercitats per l'usuari o, si escau, per qui ho representi, mitjançant sol•licitud escrita i signada, dirigida a la següent adreça: Francesc Roca i Aixalà Corredor d’*Assegurances, c/ La Font, 8 CP 25430 JUNEDA, Lleida. La sol•licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'usuari, domicili a l'efecte de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport, i contingut concret del dret exercitat.

 

6. ÚS DE COOKIES
Respecte a l'ús de cookies, Roca-Aixalà & López Corredoria D’Assegurances SL informa a l'usuari que quan navega per les diferents pantalles i pàgines d'est assetjo Web s'utilitzen cookies. Les cookies són un petit arxiu de text que el servidor pot guardar en el disc dur d'un equip per emmagatzemar algun tipus d'informació sobre l'usuari. Les cookies solament pot ser llegides pel lloc Web que ho va enviar a l'equip. No és un arxiu executable ni pot propagar ni contenir un virus. Francesc Roca i Aixalà Corredor d’*Assegurances utilitza aquestes dades amb la fi última de millorar els seus serveis. La informació que s'emmagatzema mitjançant aquest mecanisme permet reconèixer a l'usuari en les seves diferents visites a l'assetjo Web, a més de facilitar informació sobre la data o hora de la visita, mesurar alguns paràmetres del tràfic dins del propi assetjo Web i estimar el nombre de visites realitzades permetent a Roca-Aixalà & López Corredoria D’Assegurances SL informar, enfocar i reajustar els serveis que ofereix en la forma més efectiva. Les cookies utilitzades són emmagatzemades en el disc dur de l'usuari però no permeten llegir les dades contingudes en ell, ni llegir els arxius cookies creats per altres proveïdors. Les cookies utilitzades no són invasives ni nocives, podent desactivar-se mitjançant l'opció corresponent que figura en el navegador.

 

7. LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
Roca-Aixalà & López Corredoria D’Assegurances SL posa a la disposició dels Usuaris “links” a efectes purament informatius, però sense que conegui, controli, avali o recomani els continguts, productes o serveis facilitats pels llocs Web als quals s'estableixen enllaços.

Per això Roca-Aixalà & López Corredoria D’Assegurances SL no assumeix responsabilitat alguna per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina Web a la qual s'estableix un enllaç des d'est assetjo Web.

Qualsevol persona que vulgui incloure dins de la seva pàgina Web un enllaç o link cap al lloc Web de Francesc Roca Aixalà haurà de complir les condicions següents:

 1. el link solament es permetrà a la pàgina d'inici, això és www.roca-aixala.com estant per tant prohibits els links profunds i els frames.
 2. no es realitzaran amb l'enllaç, manifestacions o indicacions falses, incorrectes o denigratorias, ni contràries a la llei, la moral o els bons costums, sobre Roca-Aixalà & López Corredoria D’Assegurances SL els seus directius, els seus empleats, els seus productes, els seus serveis, etc.
 3. no s'autoritzen enllaços des de pàgines que continguin continguts il•lícits o il•legals, manifestacions racistes, degradants, pornogràfices, etc.
 4. l'establiment del link no suposa que entre Roca-Aixalà & López Corredoria D’Assegurances SL i el titular de la pàgina Web en la qual s'estableixi, existeixi algun tipus de vincle o de relació jurídica.
 5. Roca-Aixalà & López Corredoria D’Assegurances SL no serà responsable dels continguts o serveis oferts en la Web donis la que es realitza el link.

 

8. RESPONSABILITAT
L'Usuari accepta que l'ús del portal, dels continguts i/o dels serveis es duu a terme sota la seva única i exclusiva responsabilitat i que Francesc Roca i Aixalà Corredor d’*Assegurances no garanteix que la informació sigui exacta, completa, o actualitzada, ni tampoc existeix responsabilitat alguna sobre la disponibilitat i continuïtat del funcionament del mateix, ni dels continguts i/o serveis que s'incorporen ni controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

Roca-Aixalà & López Corredoria D’Assegurances SL exclou, amb tota l'extensió permesa per l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la informació del portal ni a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del portal i dels continguts i/o serveis que s'incorporen.

 

9. INTERRUPCIÓ, SUSPENSIÓ I CANCEL.LACIÓ
Roca-Aixalà & López Corredoria D’Assegurances SL realitzarà tots els esforços raonables per garantir l'accessibilitat i disponibilitat del portal durant tots els dies de l'any. No obstant això, es reserva el dret a alterar, eliminar, interrompre, suspendre i/o cancel•lar l'accés, els serveis i/o els continguts del portal sense necessitat de preavís i en qualsevol moment.

 

10. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Les presents condicions generals s'interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació Espanyola, a la qual ambdues parts se sotmeten de forma expressa. Si la normativa possibilita que les parts puguin renunciar al seu fur i sotmetre's a un altre, Roca-Aixalà & López Corredoria D’Assegurances SL i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Lleida.

 

Roca-Aixalà & López © 2019, Juneda, Lleida. Tots els drets reservats.